Ajudes i subvencions 2018

Convocatòria 4/2018: Concessió d’ajudes econòmiques destinades a ajuntaments dels municipis costaners de la província de València per al finançament de programes de desestacionalització i dinamització turística d’aquests.

Presentació de sol·licituds:

 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documents a annexar:

Sol·licitud (Annex I)
Declaració responsable (Annex II)
Marca corporativa (Annex III)
Document d’alta de tercers (Annex IV)

Justificació

 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex V justificació

              Modificació terme màxim de justificació

Termini justificació: 15 de gener de 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de juliol a l’1 d’agost

Resolució concessió ajudes desestacionalització

Resolució concessió ajudes desestacionalització

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

______________________________________________________________________

Convocatòria 3/2018: Concessió d’ajudes econòmiques destinades a ajuntaments de la província de València per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric-artístic i mediambiental.

Presentació de sol·licituds:

 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documents a annexar:

Sol·licitud (annex I)

Declaració responsable (annex II)

Marca corporativa (annex III)

Document d’alta de tercers (annex IV)

Justificació

 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Justificació (annex V)

               Modificació terme màxim de justificació

Termini justificació: 15 de gener de 2019

Termini de presentació de sol·licituds:del 17 al 31 de juliol

Resolució concessió ajudes infraestructures

Resolució concessió ajudes infraestuctures

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

Resolució Senderisme

Resolució_senderisme

______________________________________________________________________

Convocatòria 5/2018: Línia de subvencions destinades a finançar les despeses ocasionades per la contractació del transport col·lectiu per confederacions, federacions i associacions de mares i pares d’alumnes/as de centres docents no universitaris de la província de València i per a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre amb seu en la província de València per a activitats turístiques dins de la província de València durant l’exercici 2018

Presentació de sol·licituds:

 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València en www.sede.dival.es
 • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:

Annex I: Sol·licitud

Annex II: Declaració conformitat

Annex III: Model marca corporativa

Annex IV: Alta de tercers

Resolució
Justificació:
 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex V: Model justificació

Catàleg d’activitats proposades:

Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 17 de juliol

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

______________________________________________________________________
Convocatòria 1/2018: Línia de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

 

Presentació de sol·licituds:

 • Presentació electrònica a través de la seu electrònica de la Diputació de València, carpeta ajuntaments.
 • Documentació a annexar a la sol·licitud electrònica:
Resolució
Justificació:
 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

Annex V: Model justificació

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de maig al 5 de juny

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

 

_______________________________________________________________________

Convocatòria 2/2018: Línia de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

 • Bases reguladores de les subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València per a l’organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic, accions de promoció turística i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

bases ASSOCIACIONS

Justificació:
 • Documentació a annexar a la justificació electrònica:

ANEXO V justificacion bilingue

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 18 de juny

Codi Ètic del Turisme Valencià

Codigo_Etico_Turismo_Valenciano

(Una vegada signat i escanejat, cal remetre a: codietic_turisme@gva.es

_______________________________________________________________________

Pla d’ajudes turisme 2018