Nota aclaridora subvencions 2020

En aquest Patronat Provincial de Turisme s’estan gestionant tres línies d’ajudes econòmiques per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19 sobre el sector turístic a la província de València, potenciant el consum de productes i experiències turístiques destinades a:

-Ajuntaments i Entitats Locals Menors

– Mancomunitats i Associacions de Municipis

– Associacions, Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Vist al fet que s’han produït nombroses consultes efectuades per les entitats destinatàries de les ajudes.

Atés que la clàusula huitena de cadascuna de les convocatòries atribueixen a la Vicepresidència del Patronat la competència per a la interpretació de la convocatòria, prèviament a començar amb l’avaluació de les sol·licituds procedeix efectuar el següent aclariment interpretatiu:

– L’objecte de la convocatòria té per finalitat el foment i la incentivació del consum de productes i experiències turístiques a la província de València que contribuïsquen a pal·liar els efectes negatius del Covid-19 sobre el sector turístic. D’aquesta manera, atesa la finalitat de les ajudes, només s’entenen com a subvencionables aquelles activitats descrites en la convocatòria que estiguen directament vinculades a pal·liar els efectes del Covid-19.


Agenda d’esdeveniments