Blog

Tu eres d’arbre o de Betlem?

El concurs és organitzat pel Patronat Provincial de Turisme de València, de la Diputació de València, amb domicili social a Plaça de Manises, 4. 46003 València i amb CIF P 4600125 A.

Valencia Turisme organitza un CONCURS en Facebook denominat “Tu eres d’arbre o de Betlem”, amb la finalitat de fidelitzar la seua comunitat de seguidors.

Facebook no patrocina, avala, ni administra de qualsevol manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seua informació a València Turisme i no a Facebook. La informació que proporcione, només s’utilitzarà per a tramitar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi, en cas que resultara guanyador/a.

• Durada: la data de començament del concurs serà el dimarts 11 de desembre de 2018 i acabarà el dijous 27 de desembre de 2018, a les 23:59 hores.

• Podran participar-hi en la Promoció: totes les persones físiques majors de 18 anys.

• No podran participar-hi en la Promoció: menors de 18 anys. Si resulta guanyadora alguna de les persones excloses de participació, perdrà el seu dret a obtenir el premi guanyat i es procedirà a lliurar el mateix a la següent persona que reunisca les condicions de participació vàlides d’entre els suplents designats.

València Turisme es reserva el dret a ometre les participacions d’aquells usuaris que recluten perfils falsos.

• Premi: Entre tots els participants, se sortejarà un ‘Lot de productes de València Turisme’.

· Dinàmica en Facebook: Sorteig entre totes aquelles persones que:

– Siguen seguidores de Facebook de València Turisme.

– Cliquen sobre el botó ‘M’agrada’ en el post de la promoció publicat en el perfil de València Turisme.

– Envien la seua foto per privat d’arbre de Nadal o Betlem per a publicar en la galeria de València Turisme.

En els dies posteriors al sorteig (que serà el divendres 28 de desembre), València Turisme comunicarà el nom del guanyador/a a través d’un post i una nota en el seu perfil oficial en Facebook. D’aquesta manera, s’instarà al guanyador/a a comunicar-se amb l’empresa a través d’un missatge privat de Facebook en el qual han d’incloure les següents dades:

Nom i cognoms.

DNI i edat.

Lloc de residència.

Correu electrònic i Telèfon.

La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment l’edat, les dades email, número de telèfon i lloc de residència, és un requisit obligatori perquè els guanyadors puguen rebre el premi obtingut. S’estableix un termini de reclamació del premi de 7 dies naturals. Si passat aqueix termini ningú ho ha reclamat, es comunicarà aquest premi al suplent, que també tenen un termini de 7 dies naturals per a reclamar-ho. Si una vegada passat el període de temps establit, aquest tampoc ho reclama, el sorteig quedarà desert.

• Reserves i limitacions: València Turisme queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas que existisca algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impediren la seua identificació.

València Turisme exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, o la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet, o comunicacions telefòniques habilitades a aquest efecte.

València Turisme es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi de la Promoció, quan concórrega causa justa o motius de força major, que impedisquen portar-la a bon terme en la forma en què arrepleguen les presents bases. València Turisme es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció, si concorregueren circumstàncies excepcionals que impediren la seua realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’evite qualsevol perjudici per als participants en la promoció.

• Responsabilitat: València Turisme no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioracions per causes que no li siguen imputables. València Turisme tampoc respondrà dels casos de força major que pogueren impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi. Així mateix, València Turisme quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren ocasionar-se durant el gaudi del premi. València Turisme, es reserva el dret d’eliminar de la promoció, per causa justificada, a qualsevol usuari que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la mateixa.

• Protecció de dades: als efectes previstos en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de Protecció de Dades de caràcter personal; s’estableix que l’acceptació del premi pels guanyadors, implica l’atorgament exprés de l’autorització de l’empresa per a utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seua imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb la present promoció, sense que per açò tinga dret a remuneració o obtenció de benefici algun diferent del lliurament del premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica del premi. Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa titular i responsable d’aquest fitxer, la finalitat del qual serà la gestió del present sorteig.

València Turisme garanteix el compliment íntegre del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL en el tractament de les dades personals recollits en la present promoció, especialment pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, enviant sol·licitud a l’adreça de correu electrònic: patronato.turismo@dival.es

• Acceptació de les Bases: la simple participació implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’açò, l’empresa quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

• Jurisdicció competent: per a quantes dubtes puguen derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.