Blog

Hoguera playa

Els rituals de la nit de Sant Joan

Cada dia falta menys per a la Nit de Sant Joan. La del 23 al 24 de juny és una de les nits més especials de l’any, ja que és la més curta, i, des de temps immemorials, se celebren tradicions i rituals per a celebrar l’arribada de l’estiu amb el foc i l’aigua com a protagonistes.

Les fogueres

Hoguera-de-San-Juan-630x419

Al fosquejar, les platges valencianes s’omplin de fogueres, però és a mitjanit quan tenen lloc la majoria de rituals amb la foguera com a protagonista. El més conegut és el de saltar set vegades sobre el foc. La tradició diu que si ho fem, tindrem protecció durant tot l’any. Aquest ritual, però, no és igual a tot Espanya. Per exemple, els gallecs asseguren que cal saltar nou vegades sobre les flames, però el resultat és el mateix: una protecció que ens acompanyarà fins al següent Sant Joan. En tot cas, el fet important, això sí, és saltar un nombre de vegades imparell.

Mentre saltem sobre el foc, hauríem d’aprofitar per a demanar un desig. Segur que molts d’ells estan relacionats amb l’amor, encara que també hi ha altres rituals per a atraure’l, protagonitzats també per les fogueres. Un d’ells diu que si mentre estem saltant li llancem una trena feta de flors o de cintes de colors a la persona a la qual estimem i aquesta l’arreplega abans que caiga a l’arena, sempre hi haurà felicitat en la nostra relació i la bona sort no ens abandonarà.

L’aigua

Si saltar les fogueres és important, prendre el bany en el Mediterrani no ho és menys. Com dèiem abans, les dotze de la nit és el moment de saltar les fogueres, però també de banyar-se en les aigües valencianes, la qual cosa ens donarà salut durant la resta de l’any. Igual que passa amb les fogueres, el ritual diu que cal saltar set ones d’esquena i, en acabar, demanar un desig. Amb aquest ritual dissiparem la nostra energia negativa, i les dones veuran augmentar la seua fertilitat.

Si la Nit de Sant Joan no pots acudir a la platja, hi ha altres rituals que també es poden seguir. Per exemple, si estem prop d’una font o d’un ullal, el matí del 24 de juny hem d’arreplegar-ne l’aigua, perquè aquesta té propietats curativas i serveix per a foragitar el mal d’ull. També hi ha un ritual que diu que si ens llavem la cara i els cavells amb eixa aigua o amb la de la rosada de la Nit de Sant Joan, tindrem garantides salut i bellesa durant tot l’any.

Rituals amb espelmes o ciris

Velas

Les espelmes tenen un paper clau en molts dels rituals de la Nit de Sant Joan. Si volem que es complesca un desig, hem de posar davall del coixí una rameta d’hedra i un paper blanc en el qual haurem escrit un missatge positiu. Llavors, encendrem una espelma i quan es consumesca ens ficarem al llit, després de posar-hi prop la cera, la rameta i el paper. Al matí següent cremarem el paper i l’enterrarem juntament amb la cera i l’hedra.

Un altre dels rituals de Sant Joan diu que per a trobar l’amor hem d’encendre un ciri roig impregnat en sucre i al davall posar-hi un paper amb el nostre nom i el de la persona a la qual estimem. A mitjanit, cal encendre el ciri una altra vegada i cremar el paper perquè funcione.

Si no coneixem ningú, podem buscar la nostra ànima bessona. Per a açò, farem una infusió amb un terç de milfulles, una altre terç d’espígol, i un últim terç de berbena, 12 pètals de rosa roja i una part de gingebre. Quan la infusió estiga a punt, la colarem i la deixarem refredar. Mentrestant, escriurem en un paper les inicials «A. B.» (d’«ànima bessona») i estufarem la nostra habitació amb la infusió. Amb la resta de la cera del ciri, doblegarem el paper i el posarem davall del coixí. Un somni profètic ens donarà llum sobre el nostre futur sentimental.

Si el que volem és protegir els camps i fer que les nostres collites cresquen fortes, també podem aprofitar un dels rituals de la Nit de Sant Joan: segons la llegenda, si enterrem un tros d’una canela que haja cremat durant la Nit de Sant Joan, la terra serà molt més fèrtil.

 La naturalesa

 Foc, aigua… i naturalesa. L’entorn natural és el tercer element que ens faltava i, com passava amb el foc i l’aigua, també ens ofereix diferents rituals per a la Nit de Sant Joan. Per exemple, si volem que es complisca un desig que hem demanat, el 23 de juny cal plantar una hortènsia en un test. Quan la flor comence a florir, el nostre desig es complirà.

 Menys laboriós que plantar l’hortènsia és posar una mica de vesc sota el coixí abans de ficar-nos al llit la Nit de Sant Joan. Si ho fem i demanem un desig, aquest es convertirà en realitat. Si en comptes del vesc posem nou flors sota el coixí (és igual de la classe que siguen), abans de ficar-nos al llit hem de demanar al somni que ens revele un aspecte que volgam conèixer sobre el nostre futur.

Una altra forma de saber què ens oferirà el destí és fer dibuixos o taques de tinta, en els quals podrem llegir el futur. A l’hora de fer una promesa, si volem que es complisca per a la resta de la nostra vida, el millor lloc per a fer-la és davall d’un arbre i a mitjanit. El ritual diu que si després de la promesa fem una creu en l’arbre, eixa promesa no es trencarà mai.

 Així que ja ho sabeu. Si la nit del 23 al 24 de juny us voleu acostar a les platges de la província de València, des de primera hora de la vesprada començaran a formar-se grups de gent a vora mar, bé es tracte de supersticiosos que volen complir amb algun dels rituals que us hem explicat al llarg d’aquest post, o bé simplement es tracta d’aquells que acudeixen a l’arena de les platges valencianes atrets a la nit més curta de l’any —i que molts no dubtaran a allargar, especialment els més joves.

Rituales de la noche de San Juan

Salto hoguera

Cada día falta menos para la noche de San Juan. La noche del 23 al 24 de junio es una de las noches más especiales del año, ya que es la más corta, y desde tiempos inmemoriales se celebran tradiciones y rituales para celebrar la llegada del verano con el fuego y el agua como protagonistas.

Las hogueras

Al anochecer, las playas valencianas se llenan de hogueras, pero es a medianoche cuando tienen lugar la mayoría de rituales, protagonizados por las hogueras. El más conocido es el de saltar siete veces sobre el fuego. La tradición dice que si lo hacemos, tendremos protección durante todo el año, aunque este ritual no es igual en toda España. Por ejemplo, los gallegos aseguran que hay que saltar nueve veces sobre las llamas, pero el resultado es el mismo: una protección que nos acompañará hasta el siguiente San Juan. Lo importante es saltarlas un número de veces impar.

Mientras saltamos sobre el fuego, deberíamos pedir un deseo. Seguro que muchos de ellos están relacionados con el amor, aunque hay otros rituales para atraerlo protagonizados también por las hogueras .Uno de ellos dice que si mientras estamos saltando le lanzamos una trenza hecha de flores o cintas de colores a la persona a la que queremos y esta la recoge antes de que se caiga a la arena, siempre habrá felicidad en nuestra relación y la buena suerte no nos abandonará.

El agua

Si saltar las hogueras es importante, bañarse en el Mediterráneo no lo es menos. Como decíamos antes, las 12 de la noche es el momento de saltar las hogueras, pero también de bañarse en el mar,  lo que nos dará salud durante el resto del año. Igual que pasa con las hogueras, el ritual dice que hay que saltar siete olas de espaldas y pedir un deseo al acabar. Con este ritual acabaremos con nuestra energía negativa, y las mujeres verán como aumenta su fertilidad.

Si la noche de San Juan no puedes ir a la playa, hay otros rituales que se pueden seguir. Por ejemplo, si estamos cerca de un manantial, la mañana del 24 de junio debemos recoger su agua, ya que tiene propiedades curativas y sirve para alejar el mal de ojo. También hay un ritual que dice que si nos limpiamos la cara y el pelo con esa agua o con la del rocío de la noche de San Juan tendremos garantizadas salud y belleza durante todo el año.

Rituales con velas

Las velas tienen un papel clave en muchos de los rituales de la noche de San Juan. Si queremos conseguir un deseo, tenemos que poner debajo de la almohada una rama de hiedra y un papel blanco en el que habremos escrito un mensaje positivo. Entonces, encenderemos una vela y nos acostaremos cuando se consuma después de poner cerca la cera, la rama y el papel. La mañana siguiente quemaremos el papel y lo enterraremos junto a la cera y la hiedra.

Otro de los rituales de San Juan dice que para encontrar el amor tenemos que encender una vela roja impregnada en azúcar y debajo poner un papel con nuestro nombre y el de la persona a la que queremos. A medianoche hay que encender la vela otra vez y quemar el papel para que funcione.

 Si no conocemos a nadie, podemos buscar nuestra alma gemela. Para ello, haremos una infusión con tres partes de milenrama, otras tres de lavanda, tres más de verbena, 12 pétalos de rosa roja y una parte de jengibre. Cuando la infusión esté lista, la colaremos y dejaremos enfriar. Mientras, escribiremos en un papel las iniciales A. G. (Alma Gemela) y rociaremos nuestra habitación con la infusión. Con el resto de la cera de la vela, doblaremos el papel y lo pondremos bajo la almohada. Un sueño profético nos arrojará luz sobre nuestro futuro sentimental.

Si lo que queremos es proteger los campos y que nuestras cosechas crezcan fuertes, también podemos aprovechar uno de los rituales de la noche de San Juan. Según la leyenda, si enterramos un trozo de una vela que haya quemado durante la noche de San Juan, la tierra será mucho más fértil.

La naturaleza

Fuego, agua… y naturaleza. El entorno natural es el tercer elemento que nos faltaba y, como pasaba con el fuego y el agua, también nos ofrece diferentes rituales para la noche de San Juan. Por ejemplo, si queremos que se cumpla un deseo que hemos pedido, el 23 de junio hay que plantar una hortensia en una maceta. Cuando la flor empiece a florecer, nuestro deseo se cumplirá.

Menos laborioso que plantar la hortensia es poner un poco de muérdago bajo la almohada antes de acostarnos la noche de San Juan. Si lo ponemos y pedimos un deseo, este se convertirá en realidad. Si en vez del muérdago ponemos nueve flores bajo la almohada (da igual de que tipo), antes de acostarnos debemos pedir al sueño que nos revele un aspecto que queramos conocer sobre nuestro futuro.

Otra forma de saber qué nos deparará el destino es hacer dibujos o manchas de tinta, en los que podremos leer el futuro. A la hora de hacer una promesa, si queremos que se cumpla el resto de nuestra vida, el mejor lugar para hacerla es bajo un árbol a medianoche. El ritual dice que si tras la promesa hacemos una cruz en el árbol, nuestra promesa no se romperá jamás.

Así que ya lo sabéis. Si la noche del 23 al 24 de junio os queréis acercar a las playas valencianas, desde primera hora de la tarde empezarán a formarse grupos de gente en las orillas de las playas, ya sean supersticiosos que quieren cumplir con alguno de los rituales que os hemos explicado a lo largo de este post, o simplemente aquellos que acuden a la arena de las playas valencianas atraídos por la noche más corta del año y la que muchos no dudarán en alargar, en especial los más jóvenes.

Fotos: Leo Hidalgo – Rafale Tovar – EpicFireworks – Markus Grossalber – Contando Estrelas