Blog

CONCURS FOTOGRÀFIC «SETMANA SANTA I PASQUA EN LES COMARQUES DE VALÈNCIA»

El Patronat de Turisme «València Turisme» convoca dos Concursos Fotogràfics, un per a Facebook i un altre per a Instagram. Els dos dedicats a la «Setmana Santa i Pasqua en les comarques de València».

 

Bases Legals del Concurs Fotogràfic per a Instagram
«SETMANA SANTA I PASQUA EN LES COMARQUES DE VALÈNCIA»

Objecte. Dates i àmbit
El Patronat Provincial de Turisme de València, a través del seu compte d’Instagram i els instagramers València organitzen el concurs «Setmana Santa i Pasqua en les comarques de València», en el qual podran participar tots els seguidors dels comptes @valenciaturisme i @igersvalencia.
Descripció i mecànica de la promoció

En el concurs poden participar totes aquelles fotografies noves pujades en Instagram entre els dies 13 i 28 d’abril, que reflectisquen racons turístics o escenes de Pasqua o/i Setmana Santa en les comarques de València.

Per a participar en el concurs haureu de ser seguidors dels comptes @valenciaturisme i @igersvalencia i etiquetar les vostres fotos amb #valenciaturisme #igersvalencia i #pasquavalencia.

Entre les fotos participants, un jurat format per personal d’instagramers València i València Turisme triarà quatre fotografies finalistes. Entre les finalistes, guanyarà la fotografia que més vots obtinga en el compte de Instagram @valenciaturisme.

La persona guanyadora obtindrà una nit d’allotjament per a dues persones a un hotel d’un municipi de València.

Participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases, que estaran disponibles en www.valenciaturisme.org.
Lloc i durada de la promoció

El present concurs solament tindrà validesa des del 13 fins al 28 d’abril, ambdues dates inclusivament.

El 2 de maig del 2017, el jurat format per personal d’instagramers València i València Turisme seleccionarà quatre fotografies finalistes.

Entre les finalistes guanyarà la fotografia que més vots obtinga en el compte oficial d’Instagram @valenciaturisme, entre els dies 2 i 8 de maig.

El dia 9 de maig es publicarà el nom de la persona guanyadora en els comptes de @igersvalencia i @valenciaturisme.

Premi

El premi consisteix en una nit d’allotjament per a dues persones a un hotel d’un municipi de València.

El nom de la persona premiada serà publicat en el compte oficial d’Instagram de @ValenciaTurisme i els @igersvalencia.

La persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb el Patronat Provincial de Turisme, a través del correu electrònic patronato.turismo@dival.es, en un termini de quinze dies des que s’anuncie.

En cas que la persona guanyadora no conteste en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, en quedarà descartada.

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.

Protecció de dades personals

Els participants autoritzen que les seues dades personals facilitades siguen incorporades a un fitxer el responsable del qual és el Patronat Provincial de Turisme, que els utilitzarà per a gestionar aquest concurs promocional, per a contactar amb el guanyador, lliurar-li el premi i enviar-li comunicacions posteriors. Aquestes dades seran tractades confidencialment, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i la seua normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de la seua informació personal.

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, per correu electrònic, a la següent adreça patronato.turismo@dival.es

Normes de control i seguretat

El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resulten oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seues normes o en perjudici d’altres participants; la seua primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment haguera obtingut.

València Turisme es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que considere sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil en Instagram per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Instagram, perquè adopte les mesures que hi corresponguen. Igualment, es reserva el dret d’emprendre qualssevol accions legals que pogueren correspondre-li.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a descarregar i a excloure del concurs qualsevol fotografia enviada pels usuaris quan ho considere oportú.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a excloure participacions que continguen elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat

– El Patronat Provincial de Turisme de València no és responsable de les interrupcions o les fallades en Internet, les xarxes de comunicacions electròniques, les fallades de programari o maquinari, ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En el cas que es produïsquen problemes o incidències d’aquest tipus, el Patronat Provincial de Turisme farà tot el que estiga en la seua mà per a corregir-les el més prompte possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

– El Patronat Provincial de Turisme de València exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, es pogueren deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i els perjudicis que es puguen deure a la suplantació de la personalitat d’una tercera persona efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció

– La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el criteri interpretatiu del Patronat Provincial de Turisme de València quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’aquesta, el Patronat Provincial de Turisme quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb aquest.
– El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o el funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o a finalitzar-la de forma anticipada si fóra necessari per justa causa, sense que d’això puga derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina www.valenciaturisme.org i, si s’escau, altres mitjans.

El Patronat Provincial de Turisme de València farà tot el possible per a evitar que cap canvi perjudique uns participants respecte d’uns altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixeu i accepteu que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials d’aquesta promoció corresponen al Patronat Provincial de Turisme de València, i que la reproducció, la distribució o la transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

– No podran participar en aquesta promoció:

  1. Els empleats i les empleades del Patronat Provincial de Turisme de València i dels instagramers i les instagrameres València.
  2. Les persones que siguen cònjuges, fills, pares, i altres persones que visquen a costa de les persones indicades en la lletra anterior.
  3. Qualsevol persona que, amb qualsevol títol, haja participat en la preparació de la present promoció.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resulte de la interpretació o el compliment de les presents bases se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

 

Bases Legals del Concurs Fotogràfic per a Facebook
«SETMANA SANTA I PASQUA EN LES COMARQUES DE VALÈNCIA»

Objecte. Dates i àmbit
El Patronat Provincial de Turisme de València, a través del seu compte de Facebook València Turisme, organitza el concurs «Setmana Santa i Pasqua en les comarques de València», en el qual podran participar tots els usuaris de Facebook majors d’edat, que siguen seguidors i seguidores de la pàgina de València Turisme en Facebook.

Descripció i mecànica de la promoció

Per a poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran de penjar una fotografia, entre els dies 13 i 28 d’abril, que reflectisca racons turístics o escenes de Pasqua o/i Setmana Santa en les comarques de València en aquest enllaç i clicar «M’agrada» en la pàgina de València Turisme.

Les bases i les condicions del concurs estaran disponibles en www.valenciaturisme.org.

Entre els participants es farà un sorteig, de manera automàtica i aleatòria, per a seleccionar la persona guanyadora, que obtindrà una nit d’allotjament per a dues persones a un hotel d’un municipi de València.

Lloc i durada de la promoció

El present concurs solament tindrà validesa des del 13 fins al 28 d’abril, ambdues dates inclusivament.

El 3 de maig del 2017, se seleccionarà la persona guanyadora del premi, que consistirà en una nit d’allotjament a un hotel d’un municipi de València.

Premi

El premi consisteix en una nit d’allotjament per a dues persones a un hotel d’un municipi de València.

El nom de la persona premiada serà publicat en el compte oficial de Facebook de València Turisme.

La persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb el Patronat Provincial de Turisme, a través del correu electrònic patronato.turismo@dival.es, en un termini de quinze dies des que s’anuncie.

En cas que la persona guanyadora no conteste en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, en quedarà descartada.

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.

Protecció de dades personals
Els participants autoritzen que les seues dades personals facilitades siguen incorporades a un fitxer el responsable del qual és el Patronat Provincial de Turisme, que els utilitzarà per a gestionar aquest concurs promocional, per a contactar amb el guanyador, lliurar-li el premi i enviar-li comunicacions posteriors. Aquestes dades seran tractades confidencialment, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i la seua normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de la seua informació personal.

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, per correu electrònic, a la següent adreça patronato.turismo@dival.es

Normes de control i seguretat

El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resulten oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seues normes o en perjudici d’altres participants; la seua primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment haguera obtingut.

València Turisme es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que considere sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil en Instagram per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Instagram, perquè adopte les mesures que hi corresponguen. Igualment, es reserva el dret d’emprendre qualssevol accions legals que pogueren correspondre-li.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a descarregar i a excloure del concurs qualsevol fotografia enviada pels usuaris quan ho considere oportú.

El Patronat Provincial de Turisme es reserva el dret a excloure participacions que continguen elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat
– El Patronat Provincial de Turisme de València no és responsable de les interrupcions o les fallades en Internet, les xarxes de comunicacions electròniques, les fallades de programari o maquinari, ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En el cas que es produïsquen problemes o incidències d’aquest tipus, el Patronat Provincial de Turisme farà tot el que estiga en la seua mà per a corregir-les el més prompte possible, però no pot assumir cap responsabilitat sobre aquest tema.

– El Patronat Provincial de Turisme de València exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, es pogueren deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i els perjudicis que es puguen deure a la suplantació de la personalitat d’una tercera persona efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció

– La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el criteri interpretatiu del Patronat Provincial de Turisme de València quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’aquesta, el Patronat Provincial de Turisme quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb aquest.

– El Patronat Provincial de Turisme de València es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o el funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o a finalitzar-la de forma anticipada si fóra necessari per justa causa, sense que d’això puga derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina www.valenciaturisme.org i, si s’escau, altres mitjans.

El Patronat Provincial de Turisme de València farà tot el possible per a evitar que cap canvi perjudique uns participants respecte d’uns altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixeu i accepteu que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials d’aquesta promoció corresponen al Patronat Provincial de Turisme de València, i que la reproducció, la distribució o la transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

– No podran participar en aquesta promoció:

  1. Els empleats i les empleades del Patronat Provincial de Turisme de València.
  2. Les persones que siguen cònjuges, fills, pares, i altres persones que visquen a costa de les persones indicades en la lletra anterior.
  3. Qualsevol persona que, amb qualsevol títol, haja participat en la preparació de la present promoció.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resulte de la interpretació o el compliment de les presents bases se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.